Ta reda på arvsrättens bestämmelser för en smidig övergång

Arvsrätt är ett komplext juridiskt område som många stöter på men inte alltid förstår. För att undvika problem är det bäst att vara förberedd och informera sig om gällande lagar och regler i förväg.

När en familjemedlem går bort väcks alltid starka känslor. Förutom att hantera sorgen och förlusten måste man också ta itu med en mängd praktiska frågor. Den svenska arvsrätten kommer då in i bilden, då man behöver veta vilka som har rätt att ärva och hur testamenten påverkar arvsfördelningen.

Vanliga konflikter inom familjen vid arv

Tyvärr är det vanligt med konflikter inom familjen när någon avlider, särskilt om man inte har tydlig förståelse för reglerna. Det är därför av största vikt att sätta sig in i vad som gäller och vidta åtgärder i förväg, för att undvika obehagliga situationer.

Tydliga regler och lagar som styr arvsrätten

När en person avlider innebär arvet rätten till de tillgångar som lämnats efter. Det kan handla om fastigheter, mark, kapital, fordon och personliga ägodelar som tillhört den avlidne. Vem som har rätt till arvet, eller arvsrätt, avgörs utifrån släktskapet till den avlidne eller om man är testamentstagare. I svensk lag finns en arvsordning som fastställer i vilken ordning olika familjemedlemmar ärver varandra.

Gifta makar och deras arvsanspråk

Gifta makar har rätt till varandras arv, men barnen ärver alltid hälften av arvet. Det innebär att om det finns en make/maka, delas arvet mellan barnen och den efterlevande parten. Om det inte finns några barn ärver den efterlevande maken/makan hela arvet. Om varken barn eller efterlevande make/maka finns, ärver föräldrarna. Om inte heller föräldrarna finns i livet, ärver syskonen.

15 Jun 2023

Gina Dirawe med kristallen

Gina Dirawi föddes 1990 i Sundsvall. Familjen har palestinska rötter och kommer från Libanon. En farbror som läste i Uppsala lockade Dirawis far till Sverige och denne började studera i Sundsvall. Han gifte sig med en palestinska och de rotade sig i Sundsvall, där Gina Dirawi och hennes tre syskon sedan kom att växa upp. Gina Dirawis farfar var imam i Sundsvall fram till sin död i mars 2011. I Sundsvall gick hon gymnasieskolans naturvetarlinje och studerade därefter statsvetenskap och retorik vid Mittuniversitetet. Dirawi är även utbildad vid Röda Korset i frågor som rör hederskultur och hedersförtryck.